Applicaties voor waterbehandeling

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Feralco heeft speciale coagulanten ontwikkeld om vervuiling te binden en te verwijderen, zodat er zuiver water ontstaat dat na verdere desinfectie en pH correctie veilig geconsumeerd kan worden door de mens. Onze producten Aqualenc F1 en FNPAC 18 hebben een Kiwa Water Mark.

Huishoudens en industrie gebruiken veel water en hierbij raakt water vervuild met nutrienten (fosfaat en stikstof) en organische stoffen. Dit afvalwater komt via het rioolstelsel terecht in rioolwaterzuiverings installaties (R.W.Z.I.’s). Hier wordt door middel van waterzuiveringstechnieken het water weer gezuiverd en terug geloosd op het oppervlakte water. Afvalwaterzuivering is meestal een combinatie van chemische en biologische processen. In de laatste jaren zijn de eisen die aan het effluent worden gesteld strenger geworden.

Feralco Nederland levert speciale coagulanten die in verschillende toepassingen toegepast worden in de zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater.


Fosfaatverwijdering : Feralco levert aluminiumsulfaat en polyaluminiumchloride voor de verwijdering van fosfaat uit met name gemeentelijk afvalwater.

Voorprecipitatie : om biologische zuiveringen te ontlasten heeft Feralco verschillende polyaluminiumchlorides die naast fosfaat verwijdering ook efficiënt zijn in de binding van CZV (zwevende stof). Optimalisatie van de CZV verwijdering in de voorbezinking heeft meestal een gunstig effect op de stikstofverwijdering in de biologische zuivering. Feralco heeft ook speciale polyaluminiumchlorides met een fractie ijzer, wat de vorming van H2S in de vergister onderdrukt en daarmee een aparte dosering van ijzerhoudende producten overbodig maakt.

Lichtslib en drijflaag bestrijding : in koudere periodes kan in de biologische zuivering licht slib vorming optreden. Dit heeft als gevolg dat slib uitspoelt via de nabezinking en effluent normen overschreden worden. Licht slib wordt veroorzaakt door draadvormige bacteriën zoals Microtrix Parcivella. Feralco levert aluminum houdende producten  die de vorming van licht slib vormende bacteriën tegengaat.

Effluent behandeling : Met de strengere normen worden steeds meer waterzuivering beheerders geconfronteerd met de noodzaak tot verdere behandeling van het effluent. Dit kan o.a. met zandfiltratie gecombineerd met de Feralco Aqualenc serie. Aqualenc F1 en G10 zijn zeer efficiente vlokvormer in water met lage troebelheid

Industrieel afvalwater : afvalwater uit de industrie is vaak zwaar vervuild met enkele componenten. Feralco heeft speciaal ontwikkelde coagulanten die zeer efficiënt werken