Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Feralco heeft als beleid het op een houdbare manier als organisatie groter worden, door zich (voornamelijk) te richten op waterbehandeling. Om dit te bereiken zetten we ons in om te werken volgens een aantal bedrijfsprincipes, waardoor we er zeker van kunnen zijn dat onze handelsactiviteiten op een volkomen verantwoorde wijze worden uitgevoerd, ten gunste van cliënten, beheerders, werknemers en aandeelhouders.

1.0 Reikwijdte
Wij streven ernaar om onze werknemers, leveranciers en gemeenschappen (in plaatselijke én bredere zin) te laten delen in ons succes, door met hen samen te werken op elke mogelijke manier.

2.0 Beleid
Wij zetten ons in om:

• ons voortdurend te verbeteren in onze strategie om ons verantwoordelijk te gedragen binnen ons bedrijf en op sociaal vlak (CSR – Corporate Social Responsibility);

• onze zakenpartners ertoe aan te moedigen om te streven naar een zelfde soort prestatie;

• de dingen te doen op een sociaal verantwoordelijke manier;

• voortdurend onze prestaties te verbeteren en ons te houden aan alle toepasselijke wetgeving;

• het aanmoedigen van ons personeel om zich bewust te zijn van het effect van wat ze doen en hoe ze omgaan met natuurlijke rijkdommen.

Bij het in praktijk brengen van dit beleid trachten wij steeds om:

• verantwoordelijk en betrouwbaar te zijn;

• een voorbeeld van goede praktijk te zijn.

Normen bij zakelijk beleid
• Wij erkennen dat een goede CSR (zie hierboven) alle aspecten omvat voor een duurzame ontwikkeling en de manier waarop wij mensen beïnvloeden met onze zakelijke activiteiten.

• Wij stellen vast welke sociale thema’s het belangrijkste zijn voor een zakendeal en besluiten dan in welk stadium van het verwervingsproces deze sociale gedragsregels het meeste effect kunnen sorteren en wettelijk kunnen worden toegepast.

• Wij werken op een manier die ons beschermt tegen oneerlijk zaken doen.

• Wij denken dat een verantwoordelijke benadering van opgezette relaties tussen bedrijven en de gemeenschappen die ze bedienen, op wereldniveau én plaatselijk, een onmisbaar onderdeel is van zakelijk succes, ook naar anderen toe.

• Bij het doen van zaken zullen wij, in samenspraak met onze clientèle, bepalen en evalueren welke passende thema’s op milieugebied en over sociale en economische onderwerpen van toepassing zijn en geïnitieerd zullen worden.

• Wij zullen voortdurend onze manier van werken en zakendoen onder de loep houden, om steeds voeling te houden met kleine en middelgrote ondernemingen en om de ontwikkeling van de regionale bevoorradingslijn te bevorderen.

Bedrijfsleiding
• Wij zetten ons in om er zeker van te zijn dat onze zaken worden gevoerd in overeenstemming met alle regulering volgens nauwgezette ethische, beroepsmatige en wettelijke standaarden.

• Alle regelgevende en van toepassing zijnde wetgeving wordt nageleefd.

• Alle groepen en personen met wie wij een zakenrelatie hebben worden steeds op een eerlijke, open en respectvolle manier bejegend.

• Terugkoppeling wat betreft prestaties wordt actief nagestreefd, en wij beoordelen al onze activiteiten voortdurend om steeds de beste gang van zaken in acht te nemen.

• Ook onze clientèle en verkopers mogen laten weten wat ze vinden van ons gedrag, en we zorgen ervoor dat alle opmerkingen en commentaar van klanten worden geanalyseerd, beantwoord en, waar nodig, opgevolgd.

Milieu
• Onze doelstelling is proberen onze voetafdruk op het milieu te verminderen, door ons steeds weer in te zetten voor verbetering.

• Wij gaan door met het werken met onze verkopers, om ook hun voetafdruk op het milieu te verminderen.

• Wij bepalen steeds opnieuw de waarde van processen als fabricage, verbruik en (afval)verwijdering, als het gaat om de hoofdgoederen in onze lijn.

• Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens regels die overeenkomen met ISO 14001 & IPPC.

Mensenrechten
• Wij proberen ons steeds te houden aan de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten en deze te eerbiedigen.

• Ook onze verkopers worden actief aangemoedigd om zich te houden aan internationale mensenrechten en overeenkomstige normen, binnen hun eigen werk.

Moderne slavernij & mensenhandel
• Wij hanteren een ‘zero tolerance’-politiek als het gaat om slavernij en mensenhandel, en we verwachten van iedereen in onze bevoorradingslijn dat ze het daarmee eens zijn en onze maatstaf naleven.

• Wij nemen alle redelijke en praktische maatregelen, zoals inspecties en controles in fabrieken en pakhuizen, om te garanderen dat onze normen en waarden gelden in de volledige handel en wandel van onze leveranciers.

• Werknemers die ervoor in aanmerking komen kunnen een training volgen, om er zeker van te zijn dat men goed doordrongen is van de risico’s van moderne slavernij en mensenhandel in onze aanvoerlijnen.

Gelijkheid en diversiteit
• Wij zijn er voorstander van om elke vorm van discriminatie uit te roeien, en we strijden voor gelijkheid aan kansen in de hele aanvoerlijn.

• Wij zorgen ervoor dat onze cliënten en verkopers op vertrouwelijke basis kunnen samenwerken, en dat ze door elke partij met respect behandeld worden.

• Onze reeks overeenkomsten in de vorm van een contract zal rekening houden met de behoeften van een gevarieerd klantenbestan

Lees verder op onze engelse site